معرفی امور رفاهی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 04 مهر 1397 08:11

وظایف امور رفاهی- دانشجویی

1- صدرو گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان متقاضی (طبق روال ذکر شده).

2- صدور کارت المثنی در صورت مفقود یا مخدوش شدن کارت دانشجویی .

تذکر: دانشجویان محترم در صورت مفقود یا مخدوش شدن کارت دانشجویی برای بار اول جهت صدور کارت المثنی موقت با در دست داشتن یک قطعه عکس 4*3 و فیش 70000 ریالی واریزی به شماره حساب 0224148026000 بانک ملی شعبه قیام به امور رفاهی امور دانشجویی مراجعه نمایند.

3- مکاتبه با مرکز آزمون جهت دانشجویان انتقالی به این واحد به منظور احیاء مشخصات و شماره دانشجویی .

4- درخواست درج اصلاحات بر روی سایت مرکز آزمون در صورت وجود مغایرت یا تغییر مشخصات شناسنامه ای.

5- تشکیل پرونده جهت دانشجویان متقاضی استفاده از تخفیف شهریه و طرح در کمیته تخفیف

 

عملکرد امور رفاهی-دانشجویی:

1- صدور بیش از 500 گواهی اشتغال به تحصیل در طول هر نیمسال.

2- درخواست کارت دائم برای کلیه دانشجویان جدیدالورود.

3- صدور بیش از 200 کارت المثنی برای دانشجویان متقاضی در هر نیمسال.

4- به طور میانگین 20 مورد درخواست اصلاح مشخصات و مکاتبه با مرکز آزمون.

5- تشکیل در حدود 350 پرونده تخفیف شهریه در طول هر نیمسال.

 

نشانی:

اراک- خیابان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی - مجتمع قائم مقام فراهانی - مرکز آموزشی و فرهنگی سما 

طبقه اول- آقای پناهیان